In English                                                                      me

Presentation

Bildmaterialet växer fram ur ett gediget fotografiskt hantverk guidat av antropologens analytiska förmåga och konstnärens estetiska blick. Mitt bildarbete har under åren kompletterats av studier i såväl socialantropologin som utställningskonsten, bilden som ett samhällsfenomen, konstnärlig forskning och estetik. Jag har varit verksam fotograf sedan jag avslutade min fotografiska utbildning (på Nordens fhsk Biskops-Arnö– 94).

Visuell Antropologi

Jag har en fil kand socialantropologi, på Stockholms universitet, där jag speciellt intresserat mig för den visuella antropologin. Visuell antropologi fokuserar på förståelsen av en bilds sociala och kulturella betydelse. Socialantropologin har gett mig bra analytiska verktyg för att tränga under ytan på kulturella och sociala fenomen. Digitaliseringen har lett till en obegränsad tillgång på bilder samtidigt som det finns begränsad förståelse om hur detta påverkar vårt seende och i förlängning vårt beteende. Jag vill skapa bilder som förenar engagemang, vetenskap och estetik.

Intresset för att granska det konstnärliga utifrån en vetenskaplig bas gjorde att jag skrev min C-uppsats om den globaliserade konsten. Teoretiska kunskaper hjälper mig att förstå problematiken runt omkring oss, både ute i den stora världen men också i vår mer intima värld. Kameran öppnar en väg för mig att närma mig andra. Det betyder att jag lätt kan finna mig i olika miljöer och bland olika människor. Det må vara på stäppen i Mongoliet (på en ”Art Camp”), i ett kloster eller bland shamaner i Nepal, hos feminister i Colombia, hos butohdansare, bland volontärer och flyktingar i Grekland eller i studion på Kulturhusets utställning ”my generation” om livsstil/kroppskonst.  Mitt projekt ”Låt den Andre komma in”, handlar om hur romerna osynliggörs och hur de behandlas som syndabockar i samtida ekonomiska kriser. Jag vill med detta projekt höra deras historia och förmedla den till vår majoritetsbefolkning och göra ett inlägg i den främlingsfientliga debatten. Uppsatsen har publicerats i DIVA forskningsdatabas,  http://konstfack.diva-portal.org/smash/get/diva2:557623/FULLTEXT01 .

Fenomenologiskt perspektiv

Ett fenomenologiskt förhållningssätt innebär att man är tvungen att utveckla ett filosofiskt seende i hur man betraktar världen. Frågan ”hur visar sig världen för oss?” kräver en förutsättningslös inställning till hur vi närmar oss ämnet. Bilder hjälper människor att skapa mening i tillvaron och en fotograf måste möta det de undersöker med ett fenomenologiskt blick. Vi möter hela tiden meningsmättade erfarenheter vars innebörd, mening och betydelse präglas av reflexitivitet, språkliga, kulturella och sociala konstruktioner. Hur vi erfar är lika viktigt som vad vi erfar.

En fotograf måste ha goda intuitiva förmågor om hen ska kunna fånga upp de subtila nyanserna som utgör fältet för undersökningarna. Jag föredrar street photography som avslöjar livet, som den uppenbarar sig i all sin slumpmässiga rörighet och inte försöker framställa det utifrån ett förutfattat dokumentärt ställningstagande.  Slumpen är en fin bundsförvant i sökandet på bilder som överrumplar oss med oförutsedda ögonblick.

Estetik och Etik

Flyktingsituationen på de grekiska öarna väckte mitt intresse.  Överallt på öarna tog fotografer bilder men även flyktingarna tog massvis med selfies när de kom iland. Jag är intresserad av alla aspekter av den estetiska processen och hur bilder på flyktingar skapas, distribueras och uppfattas, men den främsta orsaken till att jag åkte två gångar till den grekiska ön Lesbos var att jobba som volontär. Man kan säga att det var etiska hänsynstagande (EUs svek mot flyktingar kontra volontärernas heroiska insatser) som väckte intressen för de estetiska funderingar. Min roll i det hela har varit minst sagt flytande.  Ibland var situationen så kaotisk att betoningen var på deltagande snarare än observationer.

Ädelförfarande ”Det antikvariska avantgardet”

Under mina studier i Fotografins Historia (Konstfack 20 p) fick jag möjlighet att närmare granska ett område som länge fascinerat mig: bevarandet och utvecklingen av antikvariska fotoprocesser i dagens IT-samhälle. Den digitala revolutionen tycks ha framkallat nyfikenhet och kreativitet (inom ett område betraktat av många som passé) snarare än att tagit död på analoga metoder inom fotografin.

Under 2002 deltog jag (i egenskap som ordförande i KFN [Kvinnliga Fotografer i Norden] ) i ett projekt ” från ädelförfarande till digital teknik”. Projektet innehöll workshoppar som inspirerade till utvecklande av såväl det egna bildskapandet som tekniker. Under två spännande kurser (på Kyrkeruds fhsk) , Akrylbaserad datorgrafik 1& 2, lärde jag mig sk ”non-toxid” grafiska processer där vi använde främst ristonfilmen. Jag arbetar mycket med fotografiskt ädelförfarande, främst med gummitryck och fotogravyrer. Det är viktigt att bevara och utveckla gamla metoder som skapar flera möjligheter att uttrycka sig i bild. Man kan förverkliga en bilds innersta potential genom gediget hantverkskunnande.

Kontakta mig gärna;

angelica@angelicphotography.se eller  0707-99 24 90
Jag innehar F-skattsedel